Informacje o projekcie

Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji (ZSK1)

Projekt prowadzony był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji.

Zrealizowano go w podziale na poszczególne zadania:
 1. Przygotowanie kadr ministerstw do wdrożenia rozwiązań ustawy o ZSK – wsparcie ministra-koordynatora ZSK (w tym w obszarze Rady Interesariuszy i naboru PZZJ) oraz przygotowanie podmiotów podejmujących decyzję o włączeniu kwalifikacji do ZSK (ministrów) do wdrożenia rozwiązań systemowych.
  Wsparcie podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji spoza oświaty i szkolnictwa wyższego, w tym rynkowych do ZSK, m.in. poprzez przygotowanie opisów kwalifikacji zgodnych ze standardem opisywania kwalifikacji określonym w ustawie o ZSK.
 2. Przygotowanie podmiotów mogących pełnić funkcję instytucji certyfikującej do wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji, zgodnych ze standardami ZSK i wsparcie tego wdrożenia.
 3. Przygotowanie rozwiązań i metod w zakresie identyfikacji i dokumentacji kompetencji osób ubiegających się o kwalifikacje.
 4. Przygotowanie systemu wsparcia dla podmiotów mogących pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości do przeprowadzania ewaluacji zewnętrznych.
 5. Opracowywanie powiązanych z Polską Ramą kwalifikacji sektorowych ram kwalifikacji w 4 sektorach. 
 6. Monitorowanie funkcjonowania ZSK. 
 7. Upowszechnianie wiedzy o ZSK. 
 8. Audyt.
Efekty projektu:
 • wsparcie ministerstw;
 • wsparcie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego;
 • wsparcie instytucji mogących pełnić funkcje instytucji certyfikujących;
 • modelowa procedura ewaluacji zewnętrznej;
 • 70 opisów kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego;
 • baza on-line dobrych praktyk w zakresie walidacji efektów uczenia się oraz katalog metod walidacji efektów uczenia się;
 • centrum informacji o ZSK on-line;
 • 4 sektorowe ramy kwalifikacji.
Ponadto powstały poradniki i kursy e-learningowe; materiały znajdują się na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.  
Wartość projektu wyniosła 44 022 924,08 zł, w tym wysokość wkładu dofinansowania z Funduszy Europejskich to 37 102 520,41 zł.Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawanych kwalifikacji (ZSK3)

Projekt prowadzony był w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji.

Pozakonkursowy projekt ZSK 3 stanowił II etap wsparcia wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i kontynuację projektu ZSK 1. Etap ten charakteryzował się potrzebą znacznego zwiększenia dynamiki włączania kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK.

Zadania realizowane w ramach projektu ZSK 3:
 • Zadanie 1: Wspieranie ministra koordynatora we wdrażaniu rozwiązań ustawy o ZSK.
 • Zadanie 2: Wspieranie procesu opisywania kwalifikacji przez podmioty zainteresowane włączeniem kwalifikacji rynkowych do ZSK.
 • Zadanie 3: Przygotowanie podmiotów mogących pełnić funkcję instytucji certyfikujących do wdrażania rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji i zapewniania jakości tego procesu.
 • Zadanie 4: Rozwój wiedzy i narzędzi dotyczących walidacji kompetencji.
 • Zadanie 5: Wdrożenie systemu wsparcia dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości.
 • Zadanie 6: Wspieranie podmiotów zainteresowanych opracowywaniem sektorowych ram kwalifikacji.
 • Zadanie 7: Monitorowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Zadanie 8: Upowszechnianie wiedzy o ZSK.

 

Efekty realizacji projektu:
 • Uruchomienie centrum informacji on-line o ZSK.
 • Pojawienie się w bazie dobrych praktyk pierwszych 10 przykładów dobrych praktyk w obszarze działań ministerstw wynikających z realizacji ustawy o ZSK.
 • Przygotowanie opisów 150 kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego do włączenia do ZSK.
 • Opracowanie pięciu Sektorowych Ram Kwalifikacji.
 • Raport z ewaluacji wybranych elementów ZSK.
 • Przygotowanie rekomendacji w zakresie funkcjonowania IC w ZSK.
Wartość projektu wyniosła 48 307 243,28 zł, w tym wysokość wkładu dofinansowania z Funduszy Europejskich to 40 713 344,64 zł.
Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju (ZSK5), nr POWR.02.13.00-00-0001/20, wartość 30 493 463,68 zł.

Projekt ZSK 5 (Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju) jest kontynuacją I i II etapu wsparcia wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (kolejno projekty ZSK 1 oraz ZSK 3). Koncentruje się on na użytkownikach systemu, którzy współtworzą system (np. ministrowie właściwi, instytucje certyfikujące, podmioty zewnętrznego zapewniania jakości) lub posługują się nim, jako narzędziem wspierającym realizację celów gospodarczych (organizacje sektorowe/ branżowe, w tym sektorowe rady ds. kompetencji) lub społecznych, np. poprzez realizację strategicznych celów związanych z rozwojem kraju (np. ministerstwa, organizacje społeczne). W szczególności projekt ZSK 5 zakłada istotny komponent wsparcia dla ministra koordynatora, obejmujący prowadzenie ewaluacji i doskonalenia rozwiązań systemowych (w tym w zakresie nadzoru oraz zewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji). W projekcie ZSK 5 opisywane są kwalifikacje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju sektorów i branż (w tym opisanie kolejnych sektorowych ram kwalifikacji) oraz z punktu widzenia strategii rozwoju gospodarczo-społecznego Polski.

Kontynuacja prac polega na:
 • wspieraniu wszystkich interesariuszy systemu, wraz z ministrem-koordynatorem ZSK;
 • opisywaniu kwalifikacji rynkowych we współpracy z partnerami zewnętrznymi;
 • tworzeniu kolejnych sektorowych ram kwalifikacji;
 • aktualizacji narzędzi i materiałów niezbędnych do bardziej efektywnej pracy instytucji certyfikujących (m.in. poprzez pilotaże walidacji);
 • stałym namyśle i monitoringu rozwiązań krajowych i międzynarodowych, służącym rozwojowi systemowych rozwiązań wzmacniających ZSK tak, aby stał się docelowo systemem dobrze zakorzenionym w polityce publicznej, wzbogacającym podaż wykwalifikowanych kadr na rynku pracy zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie.

Zadania realizowane w ramach projektu ZSK 5:
 • Zadanie 1 : Wspieranie podmiotów zainteresowanych rozwojem oferty kwalifikacji funkcjonujących w ZSK i wspierających uczenie się przez całe życie.
 • Zadanie 2: Wspieranie wykorzystania przez branże rozwiązań oferowanych w ZSK w oparciu o informacje nt. zapotrzebowania na kwalifikacje, w tym współpraca z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji.
 • Zadanie 3: Ewaluacja funkcjonowania wybranych elementów ZSK, a także wspieranie Ministra Koordynatora ZSK w doskonaleniu istniejących oraz projektowaniu nowych rozwiązań w obszarze ZSK.
 • Zadanie 4: Upowszechnianie wiedzy nt. ZSK i uczenia się przez całe życie.

Wspieranie dalszego rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce (ZSK 6), który jest finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego. 
Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i doskonalenie go jako jednego z narzędzi polityki państwa na rzecz uczenia się przez całe życie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Jako kontynuacja wcześniejszych projektów dotyczących wdrażania i rozwoju ZSK w Polsce, projekt będzie ukierunkowany nie tylko na zwiększenie w najbliższych latach liczby kwalifikacji spoza edukacji formalnej włączonych do ZSK, ale także usprawnienie procesów związanych z włączaniem, funkcjonowaniem, walidowaniem, nadawaniem i zapewnianiem jakości kwalifikacji. Umożliwi to obywatelom efektywne wykorzystywanie możliwości związanych z certyfikowaniem tych kwalifikacji oraz ułatwi im poruszanie się po dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Rezultaty:
W projekcie przyjęto uzyskanie następujących rezultatów: 
 • wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji zewnętrznego zapewnienia jakości nadawania kwalifikacji, ich pilotaż oraz wdrożenie (cele: przyśpieszenie włączania do ZSK kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, optymalizacja kosztowa); 
 • wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie włączania kwalifikacji do ZSK w celu optymalizacji tego procesu w odniesieniu do różnych grup kwalifikacji (kwalifikacje rynkowe, sektorowe, uregulowane, “podyplomowe”), pilotaż rozwiązań oraz ich wdrożenie, w tym wsparcie ministerstw właściwych;
 • zwiększenie wśród interesariuszy ZSK (pracodawców, instytucji certyfikujących) znajomości mechanizmów finansowania walidacji ze środków publicznych, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych, Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Bazy Usług Rozwojowych;
 • ułatwienie obywatelom świadomego planowania uczenia się, gromadzenia osiągnięć i zdobywania nowych kwalifikacji poprzez upowszechnienie Metody Bilansu Kompetencji oraz aplikacji Moje Portfolio;
 • upowszechnienie ZSK w środowiskach branżowych, w tym wśród przedsiębiorców i organizacji branżowych, organizacji pracodawców, Branżowych Centrów Umiejętności, publicznych służb zatrudnienia w celu zwiększenia rozpoznawalności ZSK;
 • dokonanie oceny efektywności wybranych, w tym nowo wprowadzonych, elementów systemu oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie jego dalszych ewentualnych modyfikacji.

 

Zadania w projekcie:
Osiągnięciu ww. rezultatów służy realizacja następujących zadań:

 1. Wspomaganie podmiotów realizujących zadania w ramach ZSK

 2. Wspieranie środowisk branżowych

 3. Wspieranie rozwoju oferty kwalifikacji funkcjonujących w ZSK, w tym kwalifikacji z zakresu edukacji pozaformalnej

 4. Wdrażanie i doskonalenie rozwiązań i narzędzi informatycznych ułatwiających uczenie się i potwierdzanie umiejętności oraz ułatwianie dostępu do wiedzy na temat nowych możliwości walidacji, w tym certyfikowania umiejętności nabytych w ramach edukacji pozaformalnej i poprzez uczenie się nieformalne

 5. Prowadzenie badań i analiz umożliwiających doskonalenie i projektowanie nowych rozwiązań ważnych dla rozwoju ZSK.

 

Grupy docelowe:

Odbiorcami ww. działań są przedstawiciele instytucji i organizacji realizujących zadania wynikające z ustawy o ZSK, m.in. ministerstw właściwych kierujących poszczególnymi działami administracji rządowej, instytucji im podległych i przez nich nadzorowanych, instytucji certyfikujących, szkół wyższych, instytutów naukowych, wyższych szkół zawodowych, Branżowych Centrów Umiejętności. Ponadto odbiorcami będą przedstawiciele podmiotów (w tym organizacji pozarządowych, branżowych, rynku pracy i edukacji) zainteresowanych opisaniem i włączeniem kwalifikacji spoza edukacji formalnej oraz pełnieniem funkcji IC, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatu i regionu odpowiedzialni za edukację, prowadzenie polityki w obszarze uczenia się dorosłych lub rozwijania kapitału ludzkiego, organizacje branżowe, Sektorowe Rady ds. Kompetencji i Rada Programowa, instytucje odpowiadające za zapewnianie jakości nadawania kwalifikacji, przedsiębiorcy, w tym pracownicy działów HR. Pośrednio efekty projektu będą wykorzystywane przez osoby uczące się, pracujące oraz zatrudniające pracowników.

Wybór grup docelowych został dokonany w oparciu o typ projektu FERS wskazany w RPD, a także dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu ZSK. Celem jest objęcie wsparciem jak największej grupy osób i podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy o ZSK, a także korzystających obecnie lub w przyszłości z rozwiązań jakie daje ten system. Na podstawie ww. analizy w grupie docelowej znaleźli się:

 • Minister Koordynator ZSK (MK ZSK)
 • Ministrowie właściwi, kierujący poszczególnymi działami administracji rządowej, instytucje podległe i nadzorowane przez ministrów właściwych realizujące zadania wynikające z ustawy o ZSK (MW)
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatu i regionu odpowiedzialni za edukację, prowadzenie polityki w obszarze uczenia się dorosłych lub rozwijania kapitału ludzkiego
 • Instytucje certyfikujące, instytucje walidujące, instytucje ubiegające się o status IC, instytucje zainteresowane nadawaniem kwalifikacji spoza edukacji formalnej włączonych do ZSK
 • Organizacje branżowe, Branżowe Centra Umiejętności Sektorowe Rady ds. Kompetencji i Rada Programowa
 • Instytucje odpowiadające za zapewnianie jakości nadawania kwalifikacji
 • Przedsiębiorcy, w tym pracownicy działów HR
 • Stowarzyszenia i fundacje zajmujące się problematyką uczenia się przez całe życie i rozwoju umiejętności
 • Placówki oświatowe i uczelnie
 • Instytucje rynku pracy
 • Osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego
 • Osoby w różnym wieku zainteresowane rozwojem umiejętności
 • Przedstawiciele firmy szkoleniowych, w szczególności zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych
 • Przedstawiciele Wojewódzkich Zespołów Koordynujących
Przedstawiciele Instytucji Zarządzających Programami Regionalnymi.
Wartość Projektu wynosi 74 000 000,00 zł, w tym wysokość wkładu Funduszy Europejskich 61 064 800,00 zł.